© 2018
Copyright
Zoek

© 2018

Copyright

 

Alle rechten betreffende intellectueel eigendom met betrekking tot de website www.nvmp.nl berusten uitsluitend bij NVMP. Onder rechten betreffende intellectueel eigendom vallen onder meer alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten betreffende het intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en NVMP in het algemeen. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NVMP. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van NVMP, behoudt NVMP zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Het is u toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van NVMP een hyperlink aan te brengen naar www.nvmp.nl of een artikel op de website.
Indien er volgens u op de website www.nvmp.nl inbreuk wordt gemaakt op uw auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen via info@nvmp.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. ©

NVMP behoudt zich het recht voor om de voorwaarden omtrent copyright eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen naar aanleiding van de voorwaarden omtrent het copyright zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.