Vereniging
NVMP

Vereniging NVMP

Vereniging NVMP is in 1999 opgericht en vertegenwoordigt via de bij haar aangesloten productstichtingen FIAR CE, ICT Milieu, LightRec, SMR, SVEG en Witgoed ruim 1.800 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige verlichting in Nederland. NVMP zet zich namens hen in voor het inzamelen en hoogwaardig recyclen van afgedankte elektr(on)ische apparatuur en energiebesparende lampen ('e-waste'). Zij streeft ernaar meer materialen te herwinnen voor gebruik in nieuwe producten en om te vermijden dat toxische materialen in het milieu terechtkomen. De uitvoering van inzameling en recycling is ondergebracht bij Wecycle die, net als Vereniging NVMP, geen winstoogmerk heeft.Vereniging NVMP - voluit Nederlandse Verwijdering Metalelektro Producten - is de collectieve belangenbehartiger van zes productstichtingen die op het gebied van e-waste verschillende branches in de elektronicaindustrie vertegenwoordigen, te weten:

- Stichting FIAR CE (voormalig Stiching Bruingoed)
- Stichting ICT Milieu
- Stichting LightRec
- Stichting Metalelektro Recycling
- Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen
- Stichting Witgoed

Bij die stichtingen zijn circa 1.800 producenten en importeurs aangesloten.

NVMP heeft een uitvoeringsorganisatie opgericht en verzelfstandigd onder de naam Wecycle die, net als NVMP zelf, opereert zonder winstoogmerk. Wecycle organiseert de inzameling en recycling namens 1.800 deelnemende producenten en importeurs. Zij is op afstand het grootste collectieve inzamelsysteem, verantwoordelijk voor de bulk van alle rapportages van e-waste aan de overheid.


Over de jaren heeft NVMP veel onderzoek laten doen naar bezit van elektronica en verlichting, e-wastestromen, inzamelmethoden en recyclingtechnieken. Met de opgebouwde kennis en ervaring is de vereniging gesprekspartner van de overheid en alle partijen die betrokken zijn bij inzameling en recycling van e-waste. De vereniging zoekt actief samenwerking ter verbetering van systeem, processen en resultaten.

Missie

Vereniging NVMP stelt zich ten doel om apparatuur die door haar deelnemers op de markt is gebracht na afdanking zo veel mogelijk in te zamelen en hoogwaardig te recyclen. De inzameldoelstelling is vanaf 2019, conform Europese doelstellingen, 65 procent van de nieuw op de markt gebrachte apparaten en energiezuinige verlichting. NVMP streeft naar een zo hoog mogelijk recyclingresultaat door verdere verbetering van het verwerkingsproces en door innovatie van recyclingtechnologie. Het gaat erom meer materialen te herwinnen voor gebruik in nieuwe producten en om te vermijden dat toxische materialen in het milieu terecht komen. Het uiteindelijke doel is een gesloten kringloop voor elektronica.

Uitvoeringsorganisatie

Wecycle organiseert de inzameling en milieuvriendelijke recycling van e-waste in opdracht van Vereniging NVMP. Wecycle, eveneens een non-profit instelling, vervult een regiefunctie en betrekt een groot aantal partijen bij het verwerkingsproces. De bij Vereniging NVMP aangesloten productstichtingen financieren het proces en alle onderzoeks- en communicatie-inspanningen die in het kader daarvan worden ondernomen.

Het verwerkingsproces is als volgt georganiseerd:

  • Wecycle heeft contracten gesloten en afspraken gemaakt met detaillisten, gemeenten, installateurs, kringloopbedrijven en andere partijen die e-waste inzamelen of ontvangen;
  • Wecycle organiseert het transport en het sorteren van het ingezamelde e-waste;
  • Wecycle laat het gesorteerde e-waste recyclen bij gecertificeerde bedrijven die in de recycling van bepaalde soorten apparaten of onderdelen gespecialiseerd zijn.

Het Nederlandse collectieve nationale inzamelsysteem dat Wecycle regisseert levert relatief hoge inzamel- en recyclingresultaten, zo blijkt uit internationale vergelijking. Dankzij de bereikte schaalgrootte en marktwerking bij de aanbesteding van contracten wordt het hoge kwaliteitsniveau ook kostenefficiënt gerealiseerd. Vergelijkend onderzoek in Europese lidstaten leert dat Wecycle een goede prijs/prestatieverhouding levert.

Zie ook:
» Benchmark inzamelsystemen

Wecycle voert in opdracht van NVMP publiekscampagnes om consumenten te bewegen om al hun afgedankte apparaten en lampen gescheiden in te leveren. In samenwerking met gemeenten, winkelbedrijven, groothandel, installateurs, kringloopwinkels, scholen, verenigingen en kinderboerderijen voert Wecycle acties ter bevordering van de inzameling.

Structuur

Schematische voorstelling inzamelsysteem:


Campagnes, acties en onderzoek

Wecycle voert in opdracht van NVMP publiekscampagnes om consumenten te bewegen om al hun afgedankte apparaten en lampen gescheiden in te leveren. In samenwerking met gemeenten, winkelbedrijven, groothandel, installateurs, kringloopwinkels, scholen, verenigingen en kinderboerderijen voert Wecycle acties ter bevordering van de inzameling.

Vereniging NVMP, de productstichtingen en Wecycle laten onderzoek doen naar het bezit en het afdanken van elektrische apparaten en lampen, e-wastestromen, inzamelsystemen en recyclingtechnieken om het proces van inzameling en recycling verder te verbeteren.

Financiering

Verantwoorde verwerking van elektrische apparaten en energiezuinige lampen kost geld. Met name het logistieke proces van inzameling, transport en sorteren is duur en de inzamelkosten worden slechts bij uitzondering gecompenseerd door de opbrengst van grondstoffen die door recycling worden herwonnen. Voor apparaten die toxische stoffen bevatten, zoals bijvoorbeeld kwikhoudende spaarlampen, zijn zowel inzameling als recycling verlieslatend. De netto kosten van inzameling en recycling van Wecycle liggen jaarlijks in een orde van 32 miljoen euro.

Producenten en importeurs dragen de kosten van inzameling en recycling. De overheid heeft hen tot 2013 in de gelegenheid gesteld om door middel van een verwijderingsbijdrage te sparen voor de kosten van de verwijdering van alle apparaten die al op de markt waren voordat de regeling op verwijdering in werking trad. Uit de gevormde voorzieningen wordt ook de komende jaren nog de verantwoorde verwerking van oude apparaten gefinancierd.

» Wecycle for Dummies
» Wecycle for Dummies (English version)

Samenwerking met andere inzamelorganisaties

Vereniging NVMP en een aantal van haar leden, de productstichtingen, werken samen met andere organisaties die actief zijn in inzameling en recycling in de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN). De andere leden zijn Afvalfonds Verpakkingen, ARN (auto’s), Nedvang (verpakkingsafval), RecyBEM (autobanden) Stichting RTA (professionele elektr(on)ische apparatuur), Stibat (batterijen) en Vlakglas Recycling Nederland.

» www.producenten-verantwoordelijkheid.nl

Wecycle is gericht op samenwerking met inzamelsystemen in andere Europese landen. Zij is daartoe onder meer lid van WEEE Forum, de koepel die onderzoek, ontwikkeling en leren van elkaars best practices hoog in het vaandel heeft. Wecycle was in WEEE Forum verband nauw betrokken in de ontwikkeling van het WEEE LABel of EXcellence (WEEEELABEX), een normstelsel dat uniforme regels geeft voor transport, opslag, bewerking en recycling van e-waste.

» www.weee-forum.org
» www.weeelabex.org
» WEEELABEX Laymans report

In Nederland is WEEELABEX-certificering vanaf 1 juli 2015 verplicht voor alle verwerkers. In het buitenland, ook buiten Europa, is het richtinggevend bij de ontwikkeling van normen en regels op het gebied van e-waste. Het LIFE-programma van de Europese Unie heeft WEEELABEX uitgeroepen tot ‘best-of-the-best’ milieuprogramma 2013 op grond van de verbetering die het geeft aan de verwerking van e-waste.