Producenten-
verantwoordelijkheid

Producentenverantwoordelijkheid

Afval

 

Producentenverantwoordelijkheid

Producenten of importeurs van auto’s, elektr(on)ische apparatuur, batterijen en accu’s, autobanden of verpakkingsmateriaal (als onderdeel van een verpakt product), zijn verantwoordelijk voor het beheer van dat product in de afvalfase. Dit valt onder het principe van producentenverantwoordelijkheid.

De producenten of importeurs moeten daarvoor individueel of als collectief een inname- en verwerkingsstructuur opzetten. Over de inzameling en verwerking van het product in de afvalfase moet de producent of importeur in de meeste gevallen een mededeling of melding doen. Daarnaast moet vaak jaarlijks een verslag worden ingediend over de resultaten van het voorgaande jaar. Mededelingen, meldingen en de jaarlijkse verslagen beoordeelt de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Productbesluiten
In de verschillende productbesluiten zijn regels opgenomen voor vijf categorieën producten. Per categorie vindt u meer informatie over de afzonderlijke deze categorieën, de productbesluiten en over het indienen van een mededeling, melding en rapportage:

- Elektr(on)ische apparatuur
- Batterijen en accu's
- Autowrakken en autobanden
- Verpakkingen

 


Batterijen en accu's

Producenten of importeurs van batterijen en accu’s zijn verantwoordelijk voor het beheer van dat product in de afvalfase. De producenten of importeurs moeten daarvoor individueel of als collectief een inname- en verwerkingsstructuur opzetten. Over de inzameling en verwerking van batterijen en accu’s in de afvalfase moet de producent of importeur een mededeling indienen.

Zo moet er in een mededeling een beschrijving zijn hoe de innamestructuur en verwerkingsstructuur is vormgegeven, hoe de financiering van de inzameling en verwerking van het afval is geregeld en voor draagbare batterijen en accu’s hoe de doelstellingspercentages voor inzameling en verwerking worden gerealiseerd. Voor het indienen van een mededeling is een mededelingsformulier opgesteld. Hierin staan de vragen die beantwoord moeten worden.

Inhoud mededeling
In het Besluit beheer batterijen en accu's 2008 en de onderliggende Regeling beheer batterijen en accu's 2008 staat wat er in een mededeling moet worden beschreven. Het mededelingsformulier is vastgelegd in de Regeling mededelingenformulier batterijen en accu’s 2008.

Procedure mededeling
De wettelijke termijn voor het nemen van een besluit op een mededeling is 8 weken. Deze termijn schort in sommige gevallen op als er een verzoek om aanvullende informatie is verstuurd naar de indiener. Op een mededeling volgt een besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu waarin is aangegeven of met de mededeling wordt ingestemd of niet.

Voor een mededeling die is ingediend voor batterijen en accu’s geldt de stilzwijgende toestemming. De stilzwijgende toestemming houdt in dat instemming van rechtswege wordt verleend, indien het bevoegd gezag niet binnen de voorgeschreven termijn een beslissing op de mededeling heeft genomen. 

Genomen besluiten
Besluiten op ingediende mededelingen worden door de ILT gepubliceerd op de website.


Autowrakken en autobanden

Producenten of importeurs van auto’s en autobanden zijn verantwoordelijk voor het beheer van dat product in de afvalfase. De producenten of importeurs moeten daarvoor individueel of als collectief een inname- en verwerkingsstructuur opzetten. Over de inzameling en verwerking van autowrakken moet de producent of importeur een mededeling indienen. Voor autobanden moet er een melding worden gedaan.


Autowrakken
In het Besluit beheer autowrakken en de onderliggende leidraad Besluit beheer autowrakken staat wat er in een mededeling voor autowrakken moet worden beschreven.

Zo moet er in een mededeling een beschrijving zijn hoe de innamestructuur en verwerkingsstructuur is vormgegeven en hoe de financiering van de inzameling en verwerking van het afval is geregeld. Voor het indienen van een mededeling is een mededelingsformulier opgesteld. Hierin staan de vragen die beantwoord moeten worden.

Meer informatie
Leidraad besluit beheer autowrakken
31-10-2012 | PDF-document, 103 kB


Autobanden
In het Besluit beheer autobanden en de onderliggende Regeling beheer autobanden staat wat er in een melding voor autobanden moet worden beschreven. Zo moet er in een melding een beschrijving zijn van de inname en verwerking. Voor het indienen van een melding is een meldingsformulier opgesteld. Hierin staan de vragen die beantwoord moeten worden.

De Europese lidstaten zijn het in juli 2011 eens geworden over een handreiking voor het bepalen wanneer sprake is van een autowrak of van een nog herbruikbare auto bij een grensoverschrijdende overbrenging. De daarbij vastgestelde zes criteria plus een aantal richtinggevende indicatoren gelden per 1 september 2011. Deze Correspondents guideline no. 9, 'End of life vehicles' is van toepassing op personenauto’s en andere twee-, drie- of vierwielige motorvoertuigen.

Meer informatie
Correspondents guideline no. 9, 'End of life vehicles'
31-10-2012 | PDF-document, 76 kB 

Meer informatie
Besluiten op mededelingen - autowrakken

 

Verpakkingen

Besluit beheer verpakkingen papier en karton
In Nederland geldt voor verpakkingen en papier en karton producentenverantwoordelijkheid. Dit betekent dat producenten en importeurs die deze producten op de Nederlandse markt brengen verantwoordelijk zijn voor het beheer van dat product in de afvalfase. hieraan wordt uitvoering gegeven in het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton (hierna: besluit).

Wijziging besluit 2010
Op 1 oktober 2010 is een wijziging van het besluit in werking getreden. Met de wijziging is het besluit in overeenstemming gebracht met de afspraken uit de Raamovereenkomst tussen het ministerie van I&M, bedrijfsleven en VNG over de aanpak van verpakkingen en zwerfafval voor de jaren 2008 tot en met 2012. Ook is het besluit in overeenstemming gebracht met de Wet belastingen op milieugrondslag.

De belangrijkste wijziginen op een rij:
  • mededelingsplicht is vervallen;
  • doelstelling kunststof verpakkingsafval is gewijzigd. Dit houdt in dat er één integrale doelstelling is voor kunststof verpakkingen die oploopt van 38% materiaalhergebruik in 2009 naar 42% in 2012;
  • vrijstelling verslagleggingsverplichting voor een producent of importeur die jaarlijks minder dan 50.000 kilogram verpakkingen op de Nederlandse markt brengt.
Verder zijn met het gewijzigde besluit wat onvolkomenheden weggenomen:
  • aanpassing van de bepalingen inzake last-minute verpakkingen;
  • verduidelijking van de verhouding tussen de innameverplichting uit artikel 2 van het besluit en percentages uit artikel 4 van het besluit inzake de hoeveelheid in te nemen verpakkingen;
  • hernieuwde vaststelling en aanpassing van de statiegeldbepalingen;
  • toevoegen van het verbod op handelsbelemmering.
Wijziging besluit 2013
Het besluit is in 2013 wederom gewijzigd. Met deze wijziging is de mogelijkheid tot collectieve uitvoering van enkele verplichtingen en de gegevensoverdracht door de Belastingdienst aan een collectieve uitvoeringsorganisatie opgenomen.

Ontwikkelingen verpakkingen 2013
Om uitvoering te geven aan het hernieuwde besluit verpakkingen heeft een belangrijke meerderheid van de producenten en importeurs van verpakkingen een verzoek gedaan om een overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage verpakkingen algemeen verbindend te verklaren. Op 17 december 2012 is door de Minister besloten deze overeenkomst tussen producenten en importeurs van verpakkingen en Stichting Afvalfonds Verpakkingen (StAV) algemeen verbindend te verklaren per 1 januari 2013. Informatie over de algemeen verbindend verklaring en het besluit.

Basisdocument monitoring verpakkingen
Het Basisdocument monitoring verpakkingen, waarin op hoofdlijnen de basis is gelegd voor monitoring van verpakkingen, is onder de verantwoordelijkheid van een werkgroep van gemeenten, het verpakkende bedrijfsleven en het ministerie van Infrastructuur en Milieu opgesteld door Rijkswaterstaat. Het document is een direct gevolg van gemaakte afspraken in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 en het bijbehorende Addendum.
Op de website van het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP2), onder uitvoering LAP, verpakkingen, is meer informatie over het basisdocument monitoring verpakkingen opgenomen. Relevante documenten vindt u in de map verpakkingen op deze site.

Meer informatie
Basisdocument monitoring verpakkingen
05-09-2013 | PDF-document, 614 kB

Verslaglegging
Voor de verslaglegging over verpakkingen geldt een vrijstelling voor een producent of importeur die jaarlijks minder dan 50.000 kilogram verpakkingen op de Nederlandse markt brengt. Voor de producten en importeurs die jaarlijks 50.000 kilogram of meer op de markt brengen, is een verslagleggingsformulier opgesteld. Dit formulier is opgenomen in de Regeling formulieren verpakkingen.