Standpunten
NVMP
Zoek

Standpunten

Samen komen tot hoge kwaliteit tegen aanvaardbare kosten

De weg naar de circulaire economie is ingeslagen, maar inzameling en recycling van afgedankte voorwerpen blijft voorlopig de belangrijkste manier om grondstoffen te behouden. Als consumenten en bedrijven bijvoorbeeld afgedankte apparaten en lampen gescheiden inleveren, dan wordt 83 procent van de grondstoffen teruggewonnen en nog eens 14 procent nuttig gebruikt voor energieopwekking. Dit komt neer op een nuttige toepassing van 97 procent. Daar moet iedereen op de juiste manier aan meewerken en meebetalen: “Samen komen tot hoge kwaliteit in verwerking tegen aanvaardbare kosten”


All Actors

Het behalen van de Nederlandse inzameldoelstelling voor e-waste is niet alleen een zaak van producenten, maar is een verantwoordelijkheid van de hele keten. Naast producenten en verwerkers zijn dat onder andere de consument, de inzamelbedrijven, gemeenten, detailhandel, ministerie van Infrastructuur en Milieu en Inspectie Leefomgeving en Transport. Door samen te werken en kennis te delen, streven de deelnemers er met elkaar naar de wettelijke doelstelling te halen.
Deze schrijft voor dat Nederland in 2019 omgerekend 85 procent van de afgedankte apparaten verantwoord moet inzamelen en verwerken. Het uiteindelijke doel is gericht op het bereiken van een circulaire economie, waarin afval meer en beter wordt ingezameld en meer componenten en materialen worden hergebruikt en gerecycled.
Ook de consument speelt een belangrijke rol bij het behalen van de inzameldoelstelling. Nog steeds verdwijnen veel kleine afgedankte elektrische apparaten in de vuilnisbak. In de app Recyclemanager (zie ook www.recyclemanager.nl) kunnen consumenten de inleverpunten bij hun in de buurt vinden.
Bij veel bekende winkelketens (supermarkten, doe-het-zelf-zaken, elektronicawinkels en tuincentra) kunnen apparaten gratis ingeleverd worden, en ook bij alle milieustraten van de gemeenten. Deze afgedankte apparaten worden verantwoord en hoogwaardig gerecycled. Er zijn inmiddels meer dan 10.000 inzamelpunten zijn in Nederland.
Daarnaast loopt een aantal campagnes waarin de consument gewezen wordt op het belang van het inleveren van oude apparaten voor optimale recycling. Kortom, alle ingrediënten voor succesvolle inzameling zijn er. De consumenten moeten ze alleen nog weten te vinden en gebruiken. Dus: Gooi nooit weg, maar lever in!

Kwaliteit

Producenten willen een goede, verantwoorde verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten en energiezuinige verlichting volgens hoge kwaliteitsnormen. WEEELABEX (WEEE LABel of EXcellence) is een kwaliteitsstandaard voor de verwerking van al het e-waste uit Nederland.
Met de invoering van WEEELABEX is een gelijk speelveld gecreëerd. Niet langer zijn het uitsluitend de erkende WEEE-systemen die gegarandeerd verantwoord e-waste verwerken. Door de introductie van de uniforme standaard zal ook het ingezamelde e-waste, dat buiten een collectief inzamelsysteem om wordt aangeboden aan een gecertificeerde verwerker, verantwoord verwerkt worden. Het gecertificeerde bedrijf registreert het verwerkte volume bij het Nationaal (W)EEE Register, zodat het meetelt in het totale verantwoord verwerkte volume.
De certificaten worden toegekend per verwerkingsstroom. In totaal zijn er in Nederland, per 1 november 2016, 57 verwerkingsstromen gecertificeerd bij 32 verwerkers. Naar verwachting zal dit aantal nog stijgen. Daarmee is er ruim voldoende capaciteit voor de hoogwaardige verwerking van de in Nederland afgedankte elektrische apparaten en verlichtingsapparatuur, met in elke verwerkingsstroom concurrentie tussen ten minste twee (lampen) of drie gecertificeerde bedrijven. Voor klein huishoudelijke apparatuur zijn zelfs zeventien verwerkers in de markt.
De gecertificeerde verwerkers in Nederland zullen geen concurrentie ondervinden van niet-gecertificeerde bedrijven in het buitenland, omdat de wettelijke regeling ook bij export voor verwerking buiten Nederland vasthoudt aan de minimumstandaard. Om dit te blijven garanderen, pleit Vereniging NVMP ervoor dat Europa gelijke eisen stelt op het gebied van verwerking.
Handhaving op WEEELABEX door de Inspectie Leefomgeving en Transport blijft een absolute voorwaarde om de inzameldoelstelling en het vereiste kwaliteitsniveau te behalen.
De inzameldoelstelling impliceert dat producenten al het beschikbare e-waste in 2019 inzamelen. De verwerking moet geschieden volgens WEEELABEX resp. CENELEC-normen.

Verwerken van e-waste kost geld

Producenten realiseren zich dat afval een belangrijke bron van grondstoffen is, maar die bron is niet gratis, net als in de natuurlijke bron. In 2016 zal mogelijk circa 30 miljoen euro moeten worden bijgepast door producenten.
De kosten voor communicatie, inzameling/logistiek, verwerking en recycling bedragen circa 60 miljoen euro per jaar. Eventuele opbrengsten van de door recycling vrijgekomen materialen zijn afhankelijk van de volatiele prijzen van grondstoffen. (Daarom is de London Metal Exchange (LME) een belangrijke graadmeter voor de inkomsten uit e-waste.) Op basis van de afgelopen jaren bedroegen de opbrengsten jaarlijks circa 40 miljoen euro. Dat betekent dat de maatschappelijke kosten van e-waste recycling jaarlijks netto circa 20 miljoen euro bedragen. De netto kosten lopen in de loop van 2016 waarschijnlijk op naar circa 30 miljoen euro, als gevolg van een daling van de materiaalprijzen.

 

Klik aan de linkerzijde op een titel om het betreffende standpunt van de vereniging NVMP te openen.