Kernboodschappen
NVMP

Kernboodschappen NVMP

Standpunt

De weg naar de circulaire economie is ingeslagen, maar inzameling en recycling van afgedankte voorwerpen blijft voorlopig de belangrijkste manier om grondstoffen te behouden. Als consumenten en bedrijven bijvoorbeeld afgedankte apparaten en lampen gescheiden inleveren, dan wordt 84 procent van de grondstoffen teruggewonnen en nog eens 13 procent nuttig gebruikt voor energieopwekking. Dit komt neer op een nuttige toepassing van 97 procent. Daar moet iedereen op de juiste manier aan meewerken en meebetalen: “Samen komen tot hoge kwaliteit in verwerking tegen aanvaardbare kosten”.Kernboodschappen Vereniging NVMP

 

All Actors

Het behalen van de Nederlandse inzameldoelstelling voor e-waste is niet alleen een zaak van producenten, maar is een verantwoordelijkheid van de hele keten. Naast producenten en verwerkers zijn dat onder andere de consument, de inzamelbedrijven, gemeenten, detailhandel, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Inspectie Leefomgeving en Transport. Door samen te werken en kennis te delen, streven de deelnemers er met elkaar naar de wettelijke inzameldoelstelling te halen.

Deze schrijft voor dat Nederland vanaf 2019 65 procent van het gemiddelde gewicht dat de drie voorgaande jaren aan apparaten en lampen op de markt is gebracht, wordt ingezameld en verwerkt. Dit komt ongeveer overeen met 85 procent van de afgedankte apparaten die verantwoord moet worden ingezameld en verwerkt. Het uiteindelijke doel is gericht op het bereiken van een circulaire economie, waarin afval meer en beter wordt ingezameld en meer componenten en materialen worden hergebruikt en gerecycled.

Ook de consument speelt een belangrijke rol bij het behalen van de inzameldoelstelling. Nog steeds verdwijnen veel kleine afgedankte elektrische apparaten in de vuilnisbak. In de app Recyclemanager (zie ook www.recyclemanager.nl) kunnen consumenten de inleverpunten bij hun in de buurt vinden.

Bij veel bekende winkelketens (supermarkten, doe-het-zelf-zaken, elektronicawinkels en tuincentra) kunnen apparaten gratis ingeleverd worden, en ook bij alle milieustraten van de gemeenten. Deze afgedankte apparaten worden verantwoord en hoogwaardig gerecycled. Er zijn inmiddels meer dan 10.000 inzamelpunten zijn in Nederland.

Daarnaast loopt een aantal campagnes waarin de consument gewezen wordt op het belang van het inleveren van oude apparaten voor optimale recycling. Kortom, alle ingrediënten voor succesvolle inzameling zijn er. De consumenten moeten ze alleen nog weten te vinden en gebruiken. Dus: Gooi nooit weg, maar lever in!

Kwaliteit

Producenten willen een goede, verantwoorde verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten en energiezuinige verlichting volgens hoge kwaliteitsnormen. WEEELABEX (WEEE LABel of EXcellence) is een kwaliteitsstandaard voor de verwerking van al het e-waste uit Nederland.

Met de invoering van WEEELABEX is een gelijk speelveld gecreëerd. Niet langer zijn het uitsluitend de erkende WEEE-systemen die gegarandeerd verantwoord e-waste verwerken. Door de introductie van de uniforme standaard zal ook het ingezamelde e-waste, dat buiten een collectief inzamelsysteem om wordt aangeboden aan een gecertificeerde verwerker, verantwoord verwerkt worden. Het gecertificeerde bedrijf registreert het verwerkte volume bij het Nationaal (W)EEE Register, zodat het meetelt in het totale verantwoord verwerkte volume. WEEELABEX is eind 2018 omgezet in de Cenelec-standaarden EN 50625. Naar verwachting zal per 1 juli 2019 WEEELABEX vervangen worden door Cenelec in de Regeling AEEA.

De certificaten worden toegekend per verwerkingsstroom. In totaal zijn er, per 1 maart 2019, 86 verwerkingsstromen gecertificeerd bij 49 verwerkers. Naar verwachting zal dit aantal nog stijgen. Daarmee is er ruim voldoende capaciteit voor de hoogwaardige verwerking van de in Nederland afgedankte elektrische apparaten en verlichtingsapparatuur, met in elke verwerkingsstroom concurrentie tussen gecertificeerde bedrijven. Om het level playing field te vergroten, heeft NVMP er samen met de Europese koepel-organisaties CECED, DIGITALEUROPE, EERA, het WEEE Forum en met de toenmalige staatssecretaris Dijksma van Milieu per brief bij de Europese Commissie voor gepleit WEEELABEX (Cenelec EN 50625 Series) in alle EU-lidstaten verplicht te stellen.

Handhaving op WEEELABEX door de Inspectie Leefomgeving en Transport blijft een absolute voorwaarde om de inzameldoelstelling en het vereiste kwaliteitsniveau te behalen.

De inzameldoelstelling impliceert dat producenten al het in Nederland beschikbare e-waste in 2019 inzamelen. De verwerking moet geschieden volgens WEEELABEX resp. Cenelec-normen.

Verwerken van e-waste kost geld

Producenten realiseren zich dat afval een belangrijke bron van grondstoffen is, maar die bron is niet gratis, net als in de natuurlijke bron.
De kosten voor communicatie, inzameling/logistiek, verwerking en recycling bedragen circa 60 miljoen euro per jaar. Eventuele opbrengsten van de door recycling vrijgekomen materialen zijn afhankelijk van de volatiele prijzen van grondstoffen (daarom is de London Metal Exchange (LME) een belangrijke graadmeter voor de inkomsten uit e-waste). Op basis van de afgelopen jaren bedroegen de opbrengsten jaarlijks circa 40 miljoen euro. Dat betekent dat de maatschappelijke kosten van e-waste recycling jaarlijks netto circa 20 miljoen euro bedragen. In 2016 moest netto 34 miljoen euro worden bijgepast door producenten, als gevolg van onder meer een daling van de materiaalprijzen. 


 

Over Vereniging NVMP

Vereniging NVMP is in 1999 opgericht en vertegenwoordigt 1.750 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige verlichting in Nederland. NVMP zet zich namens hen in voor het inzamelen en hoogwaardig recyclen van afgedankte elektr(on)ische apparatuur en energiebesparende lampen ('e-waste'). Zij streeft ernaar meer materialen te herwinnen voor gebruik in nieuwe producten en om te vermijden dat toxische materialen in het milieu terecht komen. De uitvoering van inzameling en recycling is ondergebracht bij Wecycle die, net als Vereniging NVMP, geen winstoogmerk heeft.


Voor meer informatie
Eva Gobits, bestuurssecretaris Vereniging NVMP
Telefoon: 079 - 7600 621
E-mail: eva.gobits@nvmp.nl
www.nvmp.nl