WEEELABEX
Standpunt

WEEELABEX

Standpunt

De invoering van WEEELABEX is een succes. Met WEEELABEX wordt e-waste kwalitatief hoogwaardig verwerkt, kunnen de verwerkte hoeveelheden worden geregistreerd en kan Nederland aantonen of aan de inzameldoelstelling wordt voldaan. Er zijn ruim voldoende verwerkers gecertificeerd om het in Nederland vrijgekomen e-waste conform WEEELABEX te verwerken. Daarbij mist Nederland echter nog circa 70 miljoen kilo e-waste die grotendeels in het ‘grijze’ circuit van (schroot- en metaal-) handelaren wordt verwerkt. Handhaving is derhalve van cruciaal belang! Om het level playing field te vergroten, pleit NVMP ervoor WEEELABEX (Cenelec EN 50625 Series) in alle EU-lidstaten verplicht te stellen.

In de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA), die op 14 februari 2014 van kracht werd, heeft de Nederlandse overheid in overleg met verwerkers en met producenten besloten verwerking van AEEA volgens de WEEELABEX-verwerkingsstandaard per 1 juli 2015 verplicht te stellen. WEEELABEX, voluit Waste Electric and Electronic Equipment LABel of EXcellence, geeft uniforme regels voor verwerking van e-waste op het gebied van kwaliteit, milieu en (arbo-)veiligheid, voorziet in controle op de naleving door onafhankelijke auditors en schrijft rapportage voor van verwerkte volumes en bereikte recyclingresultaten. Dit past in de circulaire economie waarin de herbruikbaarheid van grondstoffen wordt gemaximaliseerd en waardevernietiging geminimaliseerd. WEEELABEX is eind 2018 omgezet in de Cenelec-standaarden EN 50625. Naar verwachting zal per 1 juli 2019 WEEELABEX vervangen worden door Cenelec in de Regeling AEEA.

NVMP is vanaf het begin een groot voorstander van WEEELABEX en heeft in de aanloopfase enkele stimuleringsregelingen ingesteld. Zo bood NVMP verwerkers die zich vóór 1 juli 2015 lieten certificeren een stimuleringspremie van 5.000 euro, ontvingen die gecertificeerde verwerkers tot 1 juli 2015 een registratievergoeding van 20 euro per ton, heeft NVMP de opleiding van auditors bekostigd (circa 2.500 euro per auditor) en heeft NVMP samen met MRF drie voorlichtingsbijeenkomsten over WEEELABEX georganiseerd.


In de Regeling AEEA is gekozen voor een registratieplicht in combinatie met WEEELABEX en niet voor een afgifteplicht. Met de invoering van een afgifteplicht, dat wil zeggen de verplichting aan gemeenten, detaillisten en andere partijen om al het e-waste dat zij innemen af te geven aan het inzamelsysteem van producenten, zouden verwerkers zonder contract met een inzamelsysteem geen e-waste meer mogen verwerken.

Met de keuze voor een registratieplicht is vrije toegang tot de AEEA-markt verschaft voor verwerkers, waarbij het gelijke speelveld en kwaliteitsniveau worden gegarandeerd door de verwerkingsstandaard WEEELABEX/Cenelec. Dit betekent dat sinds 1 juli 2015 e-waste alleen mag worden afgegeven aan verwerkers die volgens WEEELABEX/Cenelec zijn gecertificeerd en die de verwerkte hoeveelheden registreren bij het Nationaal (W)EEE Register (www.nationaalweeeregister.nl). De recyclingbedrijven moeten ook aangeven wat ze met de materialen doen.

Met die registratie wordt aangetoond hoeveel AEEA er in Nederland wordt verwerkt en of Nederland daarmee voldoet aan de inzameldoelstelling die de Europese richtlijn stelt. Deze drukt de verwerkte hoeveelheid uit in een percentage van (over de voorgaande drie jaar gemiddeld) op de markt gebrachte apparatuur: minimaal 45 procent vanaf 2016 en 65 procent vanaf 2019.

Kort gezegd, is daarmee verwerking conform WEEELABEX/Cenelec de voorwaarde voor registratie en registratie is de voorwaarde om aan te tonen of Nederland aan de inzameldoelstelling voor AEEA voldoet.

Per 1 maart 2019 zijn er in Nederland 86 stromen bij 49 verwerkers gecertificeerd1. Hiermee is er in Nederland ruim voldoende capaciteit om al het in Nederland vrijgekomen e-waste conform WEEELABEX/Cenelec te verwerken. Het Nationaal (W)EEE Register meldt dat de inzamelsystemen en gecertificeerde verwerkers in 2017 166 miljoen kilo e-waste hebben ingezameld en verwerkt. Daarmee mist Nederland circa 70 miljoen kilo e-waste om in 2019 aan de inzameldoelstelling van 65 procent te voldoen. Het grootste deel van de ontbrekende afgedankte elektrische apparaten verdwijnt in het ‘grijze’ circuit van (schroot- en metaal-) handelaren. Het is onduidelijk hoe het wordt verwerkt, het wordt niet geregistreerd en kan dus niet worden meegeteld. Zeker zo schadelijk: hier zijn veelal niet-gecertificeerde partijen aan het werk die oneerlijk concurreren met de verwerkers die wel geïnvesteerd hebben om aan de vereiste recyclingnormen te voldoen. De overheid die de regels stelt, dient ze te handhaven. 


Om het level playing field te vergroten, heeft NVMP er samen met de Europese koepel-organisaties CECED, DIGITALEUROPE, EERA, het WEEE Forum en met staatssecretaris Dijksma van Milieu per brief bij de Europese Commissie voor gepleit WEEELABEX (Cenelec EN 50625 Series) in alle EU-lidstaten verplicht te stellen.


Al met al is NVMP van mening dat de invoering van WEEELABEX/Cenelec een succes is. Met WEEELABEX/Cenelec wordt e-waste kwalitatief hoogwaardig verwerkt, kunnen de verwerkte hoeveelheden worden geregistreerd en kan Nederland aantonen of aan de inzameldoelstelling wordt voldaan.

Er zijn ruim voldoende verwerkers gecertificeerd om het in Nederland vrijgekomen e-waste conform WEEELABEX/Cenelec te verwerken. Daarbij mist Nederland echter nog circa 70 miljoen kilo e-waste die grotendeels in het ‘grijze’ circuit van (schroot- en metaal-) handelaren wordt verwerkt. Handhaving is derhalve van cruciaal belang!


1 Bron: www.weeelabex.org

 

Over Vereniging NVMP

Vereniging NVMP is in 1999 opgericht en vertegenwoordigt 1.750 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige verlichtingsapparatuur in Nederland. NVMP zet zich namens hen in voor het inzamelen en hoogwaardig recyclen van afgedankte elektr(on)ische apparatuur en energiebesparende lampen ('e-waste'). Zij streeft ernaar meer materialen te herwinnen voor gebruik in nieuwe producten en om te vermijden dat toxische materialen in het milieu terechtkomen. De uitvoering van inzameling en recycling is ondergebracht bij Wecycle die, net als Vereniging NVMP, geen winstoogmerk heeft.


Voor meer informatie
Eva Gobits, bestuurssecretaris Vereniging NVMP
Telefoon: 079 - 7600 621
E-mail: eva.gobits@nvmp.nl
www.nvmp.nlDownload
» NVMP over WEEELABEX